Garden Gang. Hrábě proklatě nízko.

O nás

Jsme zahradnická a úklidová firma zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.

Zrod firmy můžeme datovat do roku 2006, kdy pan Milan Sobota jako člen Ledovce (nezisková organizace poskytující služby osobám s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem) začal jako OSVČ s malou skupinou tří až sedmi bývalých klientů Ledovce poskytovat zahradnické a úklidové práce. V roce 2009 se toto drobné podnikání „překlopilo“ ve společnost s ručením omezeným s názvem Pracovní Sobota.

Od roku 2010 tato firma začala realizovat projekt „Pracovní Sobota – rozjezd a stabilizace trvale udržitelné firmy“, který byl financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Díky projektu získala firma jasnou podobu a pevný základ umožňující rozvoj a zaměstnávala již čtrnáct osob se zdravotním postižením. V roce 2016 došlo ve firmě ke změně podílníků a přejmenování firmy na Garden Gang s. r. o., její předmět podnikání i důraz na sociální aspekt podnikání zůstal ale stejný.

Firma dnes zaměstnává kolem dvaceti osob se zdravotním postižením, má profesionální zahradnické vybavení a od svého založení se značně posunula v šíři i kvalitě nabízených služeb.


Principy a rozpoznávací znaky sociálního podniku

1. společensky prospěšný cíl

1a1. podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech

2. sociální prospěch

2a1. podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců
2a2. podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob
2b1. zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směřování podniku

3. ekonomický prospěch

3a1. alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociální podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů
3b1. manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi
3c1. tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku

4. environmentální prospěch

4a1. podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi

5. místní prospěch

5a1. podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby
5b1. podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů
5c1. podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry